Om oss

Vision

Kornhill vill vara en växande gemenskap där människor:

  • möter Guds rikes närvaro

  • byggs upp i tro och hälsa

  • utrustas till lärjungaskap och tjänande

Kornhillskyrkans värderingar som vi benämner grundstenar

1. Bibeln är den yttersta auktoriteten i församlingens och den enskilde kristnes liv. 
Bibelordet uttytt utifrån den evangelisk-lutherska bekännelsen är vår grund (exempelvis uttryckt i Apostoliska trosbekännelsen). Kornhillskyrkan är ansluten till EFS som är en fri rörelse inom Svenska Kyrkan. (1 Kor 1:19-20, 2 Kor2:17, Rom 1:16-17) 

2. Församlingens mål är att göra människor till överlåtna lärjungar till Jesus Kristus. 
En kyrka som inte lever i ett ständigt flöde av mission och aktiv lärjungaträning  är på väg att dö. Mission innefattar arbete från närområdet till jordens yttersta gräns. (Matt 28:18-20, Mark 16:16-21, 2 Kor 5:11)

3. Församlingen och varje enskild kristen är kallad att ära och tillbe Gud i allt vad vi gör. 
Vi vill därför ge Herren det bästa vi har av tid, pengar, förmåga och andra resurser. Vi vill också ge ordentligt med utrymme för lovsång i olika former i våra samlingar. (Ps 103:1-2, Ps 40: 2-4, Hebr 13:15, Mal 3:10, Ef 6:6-7, Rom 12:1-2, 2 Kor 8:9) 

4. En andeinspirerad förkunnelse och rätt bruk av sakramenten, är helt avgörande för församlingens liv och för enskilda människors livsförvandling. 
Att regelbundet delta i församlingens gudstjänst är nödvändigt för att församlingen ska fungera och enskilda ska kunna växa som lärjungar. (Rom 10:17, Matt 13:18-23, 2 Petr 1:16-21, Hebr 10:23-25) 

5. Evangeliet är oföränderligt, men verksamhetsformerna behöver hela tiden förändras så att de är nutidsanpassade och kulturellt relevanta.
Barn- och ungdomsarbete, musikstilar, instrumentuppsättningar, teknik mm måste hela tiden utvärderas och förändras, så att de kan vara ett medel till att människor blir lärjungar åt Jesus Kristus. (Upp 22:18-19, 1 Kor 9:19-23)

6. Församlingen är Kristi kropp på jorden, gestaltad av människor som tillsammans tjänar utifrån sina gåvor.
När alla "medlemmar", män, kvinnor, barn och ungdomar, tjänar utifrån sina gåvor och talanger, kan församlingen växa och bli det den bör vara. Ledarskapets uppgift är därför att upptäcka, bekräfta, skickliggöra och ge utrymme för varje medlems tjänst inför Gud. (Ef 4:7-16, Gal 3:28) 

7. Lärjungaträning och kärleksfulla relationer utvecklas bäst i smågrupper. 
Att aktivt delta  i en hemgrupp är en naturlig del av att vara med i en församling. Den lilla gruppen kompletterar den större gudstjänstgemenskapen. Detta innebär ett liv där medlemmarna tar hänsyn, älskar, tjänar och förlåter varandra. Alla verksamheter som växer fram i församlingen ska bygga på relationer. (1 Kor 14:26, Apg 2:46,  1 Kor 13:1-3, Apg 2:43-47) 

8. Bön och lyhördhet inför Guds tilltal är pulsen i församlingens och den enskildes liv Gud vill ha en församling med en profetisk dimension, där det profetiska också kan prövas. 
Vi vill undervisa, uppmuntra och praktisera såväl enskild som gemensam bön. (Ords 29:18, 1 Kor 14:26-33, Matt 7:7-11) 

9.  Det är naturligt för en kristen att vilja bli lik Jesus på alla områden av sitt liv. 
Det är naturligt för en kristen att vilja leva ett lika rent, kraftfullt och andefyllt liv som Jesus gjorde, alltså är det naturligt att söka helgelse, nådegåvor osv. Församlingen måste vara en mötesplats där människor får möta den livsförvandlande Guden. (Rom 8:28-30, 1 Kor 14:1, Hebr 12:1-3) 

10. Församlingen skall ledas av människor som har en kallelse från Gud och människor att vara ledare. 
Att vara ledare, på alla nivåer, är att vara ett föredöme och en tjänare för andra. Att vara ledare är att få andra människors och Guds förtroende. (1 Tim 3:1-13, Tit 1:5-9, Hebr 13:17-18)