Smågrupper

Den lilla gruppens stora möjlighet - För dig!

Vision:
SMÅGRUPPER ÅT ALLA!

Vad vill vi med Kornhillskyrkans smågrupper?

Smågrupperna ger stöd och inspiration i det kristna lärjungaskapet. Man kan säga att Kornhillskyrkans församling i stort består av smågrupper som möts i ett gemenskapens nätverk och är något av kyrkan till vardags.
På söndagar, helger eller vid större samlingar och konferenser möts smågrupperna tillsammans med många andra och firar gudstjänst.

En smågrupp bildas med syftet att var och en får ge och ta emot stöd och uppmuntran, att få lära känna Jesus, sig själv och andra. I gruppen skapas en omsorgsfull gemenskap. Smågruppen leder av en erkänd och av församlingen utsedd person. Smågrupperna verkar i samklang med församlingens vision *, för Kristi rikes tillväxt.

Varje grupp har sin personliga stil men ingår i helheten. Gruppen väljer sitt eget innehåll. En
del är mer familjeinriktade, andra samlar ungdom eller så är man mer vuxenpräglade.
Innehållsligt händer ungefär detsamma. Lite fika (inte alla grupper), lovsång, delande av
tankar, bön / förbön. Smågrupperna samlas oftast i hemmen medan en del grupper möts i
kyrkans lokaler. Kornhillskyrkans smågrupper tjänar ibland i praktiskt arbete (kyrkfikat ett
exempel). Grupperna är fria att skapa egna initiativ.

Vänskapen utvecklas och man lär känna varandra. Den naturliga omsorgen praktiseras.
Smågruppsamlingarna är utmärkta miljöer att lära känna sig själv och även upptäcka och
praktisera nådegåvor. I grupperna får man hämta kraft, Guds kraft och vänners stöd, för att
leva och praktisera vardagskristendom.
Vi arbetar för att nya välkomnas men också för att "andliga sökare" ska kunna hitta en
passande smågrupp. Grupperna bildas och växer, ofta genom kyrkans olika aktiviteter och
inte minst genom smågruppsdeltagarnas vardagskontakter.
Grupperna har en ledare, en omsorgsperson, vars huvuduppgift är att se till gruppens bästa.

Delaktighet i församlingslivet stärks genom smågrupperna. I grupperna får man bra tillfällen
att samtala och reflektera över olika skeenden i livet.

Man är välkommen till någon av våra smågrupper utan att vara medlem.
Önskas medlemskap i församlingen kontaktar man församlingens präster.

Grundläggande innehåll i smågrupperna:

 1. Gemenskap  uppstår naturligt i den lilla miljön
 2. Ordet  man läser, diskuterar och reflekterar, bibeln, kanske en bok, eller en aktuell predikan
 3. Bönen skapar öppningar för Guds lösningar och vi erfar i bönen Guds närvaro
 4. Omsorgen för varandra blir vardagskonkret
 5. Öppenhet för nya deltagare
 6. Omvärlden betjänas efter förmåga

Några exempel på fördelar med den mindre gemenskapen

Jag smågrupperna kan man ...

 1. Ge plats åt alla som söker en vardaglig kristen gemenskap
 2. Visa varandra omsorg
 3. Erfara andlig och personlig utveckling
 4. Lyssna till Gud
 5. Öva sig att lyssna till vad andra har att berätta
 6. Praktisera bön / förbön för varandra, för församlingen, staden, landet, världen
 7. Bruka nådegåvorna
 8. Pröva och utvärdera tilltal
 9. Bidra till församlingens arbete, diakoni, evangelisering och praktisk tjänst
 10. Uppmärksamma vardagskristendom, att var och en är ett vittne ute i samhället
 11. Ära hemmen som mötesplatser
 12. Få erfara Guds, den helige Andes närvaro och förvandlande kraft
 13. Uppmuntra och acceptera variationer i smågruppslivet
 14. Inbjuda nya deltagare
 15. Vara beredd på gruppen kommer att växa och bilda nya grupper
 16. Fostra och utrusta nya ledare
 17. Hitta ännu fler varianter ...

 

Välkommen att höra av dig

Om du önskar veta mer eller vill komma med i en smågrupp kan du höra av dig till
vår präst, Jonatan Wolfbrandt, som också leder arbetet med Kornhillskyrkans smågrupper.

 

Jonatan Wolfbrandt (ansvarig präst)

Mail: jonatan@kornhill.se
Tel: 070 440 22 89

 

* Kornhillskyrkan vill vara en växande gemenskap där människor:
                                                                möter Guds rikes närvaro
                                                                byggs upp i tro och hälsa
                                                                utrustas till lärjungaskap och tjänande