Smågrupper

Den lilla gruppens stora möjlighet – För dig!

Vision:
Kornhillskyrkans smågrupper är öppna för den som söker en nära gemenskap med Gud och människor.

Vad vill vi med Kornhillskyrkans smågrupper?

En smågrupp (helst inte mer än 10 personer) bildas med syftet att var och en i den lilla gruppen får ge och ta emot stöd och uppmuntran att växa i Kristuslikhet. I gruppen skapas en omsorgsfull gemenskap. Smågruppen leds av en erkänd och av församlingen utsedd person.
Smågrupperna verkar i samklang med församlingens vision*, för Kristi rikes tillväxt.

Lite mer:

Gud skapade människan för gemenskap. Den kristna gemenskapen är en gåva och förutsätter ett gensvar. Gemenskap innebär bl.a. - att dela det som är gemensamt.
Smågruppen (SG) ger stöd och inspiration i det kristna lärjungaskapet. Utan den lilla
gemenskapen kan det bli väldigt ensamt och anonymt som människa och kristen. Man kan säga att Kornhillskyrkan består av smågrupper och olika typer av team som frivilligt arbetar och betjänar Kornhillskyrkans församling. Den stora mötesplatsen blir för alla de stora gudstjänsterna och samlingarna. Man kommer tillsammans för att tillbe Gud, lyssna till Guds Ord, förrätta dop, fira nattvard och ge och ta emot vad man fått från Gud. Smågrupperna är ett gemenskapens nätverk under veckan och är "kyrkan" i vardagen.
Varje grupp har sin personliga stil men är en del av helheten. Gruppen väljer sitt eget överenskomna innehåll. En del är mer familjepräglade, andra ungdoms- eller vuxenbetonade.
Några grupper består av bara män eller bara kvinnor. Innehållsligt blir det ungefär detsamma. Lite fika (inte alla grupper), lovsång, delande av Guds Ord och samtal, bön/förbön. SG samlas oftast i hemmen medan somliga föredrar kyrkans lokaler. Det får och bör vara enkelt.
I grupperna ligger betoningen på vardagskristendom och naturlighet. Vänskapen utvecklas och man lär känna varandra. Den naturliga omsorgen praktiseras. SG är utmärkta miljöer att upptäcka och praktisera andliga nådegåvor.
Drömmen är att SG har plats för nya och i synnerhet för "andliga sökare".
Grupperna växer just nu mest via gudstjänsterna och samlingar, men även genom smågruppsdeltagarnas vardagskontakter.
Grupperna har en ledare, en omsorgsperson, vars huvuduppgift är samordna och att se till gruppens bästa. Som ledare deltar man i ledarträffar och utbildningar. Kornhillskyrkans SG tjänar också i praktiskt arbete, bl.a kyrkkaffet. Det stärker SG att tillsammans få vara i tjänst.
En annan stor fördel, här finns en verklig potential, är att man i SG får tillfälle att samtala och reflektera när det finns utbildningsbehov eller när församlingen tillfrågas i frågor som berör alla, t.ex. pröva profetiska tilltal. F.n. finns det ca 20 smågrupper igång. ( Mars 2018). Om man funderar på medlemskap i Kornhillskyrkans församling så förutsätts det att man är med i någon av SG, MEN man är välkommen till en SG utan att vara medlem.

Bärande värderingar och praxis:

I smågrupperna kan man;

 1. Ge plats åt alla som söker en vardaglig kristen gemenskap
 2. Visa varandra omsorg
 3. Erfara andlig och personlig utveckling
 4. Lyssna till Gud
 5. Öva sig att lyssna till vad andra har att berätta
 6. Praktisera bön/förbön för varandra, för församlingen, staden, landet, världen
 7. Bruka nådegåvorna
 8. Pröva och utvärdera tilltal
 9. Bidra till församlingens arbete, diakoni, evangelisation och praktisk tjänst
 10. Uppmärksamma vardagskristendom
 11. Ära hemmen som mötesplatser
 12. Få erfara Guds närvaros förvandlande kraft
 13. Uppmuntra och acceptera variationer i smågruppslivet
 14. Inbjuda nya deltagare
 15. Vara beredd på gruppen kommer att växa och bilda nya grupper
 16. Fostra och utrusta nya ledare
 17. Hitta ännu fler varianter

Välkommen att höra av dig

Om du önskar veta mer eller vill komma med i en smågrupp kan du höra av dig till
följande personer om Kornhillskyrkans smågrupper:

Hans Lundaahl (huvudansvarig)
hans@kornhill.se 0709415541

Du kan också vända dig till Per-Eive Berndtsson (församlingsföreståndare)
info@kornhill.se 0733122221

 

*Kornhillskyrkan vill vara en växande gemenskap där människor:
                                                                möter Guds rikes närvaro
                                                                byggs upp i tro och hälsa
                                                                utrustas till lärjungaskap och tjänande